Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/QĐ-MK 25/02/2021 Quyết định, công khai quyết toán năm 2020
số 01/QĐ-MK 02/01/2020 Quyết định, công khai dự toán ngân sách năm 2020
số 01/QĐ-MK 01/01/2020 Quyết định, công khai quyết toán ngân sách năm 2019
số 04/QĐ-MK 15/11/2019 Quyết định, bổ sung kinh phí 2019 lần 3
số 03/QĐ-MK 29/10/2019 Quyết định, bổ sung dự toán 2019 lần 2
số 02/QĐ-MK 14/10/2019 Quyết định, Công khai bổ sung dự toán 2019
số 01/QĐ-MK 01/01/2019 Quyết định, Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán thu chi ngân sách 2019